1958

             1958 оны 12 дугаар сарын 9-нд “Гадаа����������������������������тай Найрамдал ба Соёлоор Харилцах У��сын Хороо” байгуулагдсан нь Энх тай������ан, Найрамд��ын байгууллагын эх үүсэл ����м.

1959

             1959 оны 4 дүгээр сары�� 27-нд тус хороог өөрчилж Монголын Энх тайван, Найрамдлын Байгууллагуудын Гүйцэтгэх хороо болг��н ажилл��улжээ.

1966

             1966 оны 3 дугаар сарын 7-нд Монголын Энх тайван, Найрамдлын ба��гууллагын ��үйцэ��гэх хороог өөрчилж, БН��АУ-ын Энх тайван, Найрамдлын байгууллагуудын Холбоо болгожээ. Тэр цагаас энэхүү Холбоо олон ����������������и������т��йн т����в ��а��������улл������ын х��вьд б������������н төлөвшсөн юм.

1967

             1967 оны 9 дүгээр са��ын 29-нд Б����МАУ-ын Сайд нарын Зөвлөлийн 294 дүгээр тогтоолоор Энх тайван, найра��дл��н сан бий болжээ. Уг сангийн хөрөнгөөр 1969-1971 о��д Энх тайван, Найрамдлын ор��ны барилгыг бариулж, 1971 оны 8 дугаар сарын 14-нд ашиглалтанд оруулснаар тус Холбоо өөрийн өмч болох үндсэн хөрөнгөтэй болжээ.

1973

             МАХН-ын Төв Хорооны Улс төрийн товчооны 1973 оны 165 дугаар т��гтоолоор Энх та��ван, ����й����������������а��������д��ын М��н����лы�������� Х��лб��он�� ��үй������этгэх Хоро������ Яамны эр��������мб������т����й ��олг��ж������������.

1979

             МАХН-ы�� Төв Хорооны Улс ��өрий�� товчооны 1979 оны 3дугаар са��ын 7-ны ө��рийн 93 дугаар тогтоолоор Улс түмний хоорон���� энх ����айван, найрам��лыг бэхжүүлэх хэ��эгт идэвх зүтгэл үр бүтээлтэй ажиллаж, хувь нэмэр оруулсан тус улсын болон гадаадын иргэн, төр олон нийтийн зүтгэлтнийг шагнах Монголын ��нх тайван, найрамдлын байг��уллагуудын хобооны нэрэмжит хүндэт тэмдэг бий болжээ.

Монголын Энх тайвны хөд����лгөөний 30 жил, Монго��ын Энх ��айван, Найр����мдал, Монго��ын Холбооны 20 жилийн ��йг т��хиол��уулан 1979 онд тус Холбоог “Алтан гадас” одон��оор шагнажээ.

1989

             1989 онд Монголын Э������ тайван, Найрамдлын Холб����оны V бага ������а�� бо��ж, “Холбооны ажилд өрнөлт, шинэч��эл��йн ү��” эх��лснийг онцлон тэмдэглэсэн байна.

1990

             1990 оноос Монголын Энх тайван, Найрамдлын байгууллагууд бие д��ан ажиллах, өөрчлөгдөх, шинэчлэгдэх үйл явц эхэлжээ.

1991

             1991 оны 3 дугаар сарын 5-нд Монголы�� Энх та��ва��, Найрамдлын Б��й����у������ллаг��уд���� ����о��бооны ээлж������т бус бага хурлаа�� Холбооны дүрмийг шинэчлэн баталж, улс төрийн алива���������� намаас хараат бус, бие даан ажиллах, ол������н нийтийн бие даасан төв байгууллага болсныг тунхаглан зарлажээ.

1997

             1997 оны 11 дүгээр сарын 3-нд болсон Холб��оны Ерөнхий чуу����г��н тус холбооны дүрмийг Монгол ����сы�� Төрийн бус байг��улла��ын тухай хууль”-д нийцүүлэн өөрчилж, нийгэмд үйлчилдэг Төрийн бус бай��ууллага болгов.

2005

             2005 онд Монголы�� Энх т��йван, На��рамдл��н Холбооны Ерөнхий чуулган хуралда��, Холбооны дүрмийг шинэчлэн “Ойрын жилүүдийн үйл ажиллагааны үндсэн ч��глэл”-ийг батла��. Т��с холбоо нь “Бай����ууллагу��д��н Х������лбоо” бүтцээр ажиллаж ирснийг шинэ дүрмээр өөрч��лж, Энх тайван, Найрамдлын ��ө����ө Мо��голын Холбоо/ Union/ б����лгос��о��р ��у�� ��олбоо дотоо��, гадаадын иргэд, хувь ��ү��үүст нээл��тэй өргөн олон н��й��и������н ��айгууллага ����олсон юм.

2013

             2013 оны 3 ��уг��ар сарын 14-нд хуралдсан Энх та��ван, Найрамдлын төлөө Монголын Холбооны Ерөнхий чуулганы хуралда������наар Энх ��ай��ан, Найрамдлын төлөө Монголын Холбооны нэ��ийг өөрчлөн “Монголын Энх тайван, Найрамдлын бай��уулл��г��” бо����он Монголын Эн���� тайван, Найрамдлын Байгууллагын дүрмийг шинэчл����н баталж, Ерөнхийлөгчөөр Монгол Улсын И�� Хурлын ги��ү��н асан, Доктор, Профессор Д.Загджавыг сонг��ж, уд��рдлага зохион ����йгууллалт�������� өөрчлөлт хийн ажиллаж байна.