Ерөнхий зүйл

Монголын Энх Т��йван, Найрамдлын Байгууллага нь (цаашид “Байгууллага” гэх) /МЭТНБ/ улс түмний энх тайв����������������������������������н, н������������������������������������������йрамда������, хамтын ажиллагааг дэмж��х үндсэн зорилго бүхий гишүүнч��элтэй, төрийн бус, ашгийн төлөө бус, гишүүддээ үйл��и����������дэг ардын ��ипломат��н төв бай��уулл��г���� мөн.
Тус байгууллага нь 1958 ����нд анх байгуулагдсан Найрамдал ба Гадаадтай соёлоор харилцах Монголы�� хорооны хууль ёсны залгамж байгууллага мөн.
МЭТНБайгууллагын төв нь Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотноо ‘’Энх Тайван Найрамдлы�� Ордон,’’ “Peace tower��� (Улаанбаатар хот, 14250, Энх тайваны өргөн чөлөө)-нд байрлана.
МЭТНБ нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Т��рийн бус байгууллагуудын тухай хууль, Монгол Улсын Гадаад бо��логын хийгээд Аю����лгүй байдлын Үзэ�� баримтлал, холбогдох ����у����ад хууль тогт������ом��, г��да����д харилцааны ни������тээ�� хүлээн ��өвшөөрөгдсөн зарчмууд болон энэхүү Дүрмийн хүрээнд ��онгол Улсын тусгаар тогтнол, аюулгүй бай��������л, ү������дэ��ний эрх ашиг, улс түмний эв эе, найрсаг харилцаа, х��м��ын ажиллагааны ��ор��лгод нийцсэн үй�� ажиллагаа яву��лна.
МЭТНБ нь улс төрийн аливаа нам, ��үч��ээс хараат б��с байна.

Нэг. Монголын Энх тайван, Найрамдах Байгууллагын зорилго, үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл

1.1. Монгол Улсын Гадаад бодлогын зорилтуудыг хэрэгжүүлэх хэрэгт олон нийтийн оролцоог ханган  улс түмний энх тайван, аюулгүй байдал, найрсаг харилцаа, найрамдал, хамтын ажиллагааны үйлсэд дэмжлэг үзүүлэх явдал тус байгууллагын үндсэн ����о��илго мөн.

1.2. Монгол Ул������ы�� Үндэсний аюул��ү�� байдлын бол����н Гадаад бодлогын Үзэл б��ри��т��ал, э��х тайванч, олон тул��у����рт, н��элттэй гадаад бод��ог������������ сурталчлан хэрэгжү��лэхэд иргэний а��дчил������н нийгмийн давуу тал, нөөц бололцоог ашиглан ��адаа�� орнуудтай х��рилцах, х����������мтра�� ажиллах я����лыг ардын ��ипломатын аргаар дэм��ин��.

1.3. Эх орноо гадаад��д сурталчлах, дэлхийн бусад орныг өөр��йн орны олон нийтэд танилцуулах чиглэлээр ��ндэсний болоод гад��адын холбогдох байгууллага, иргэ��тэй хамтран ажиллана.

1.4. Дэлхийн энх тайван, аюулгүй байдлын асуудлаарх мэдээллийг өргөн олон ����ийтэд хүргэх, улс түмний найрсаг харилцаа, хамтын ажиллагааны үзэл санааг түгээн дэлгэрүүлэх явдлыг чухалчлан хэвлэл мэдээлэл, сургалт с��дал��ааны болон эрдэм шинжилгээний ��айгууллага, иргэ��тэй хамтран ��жи��лана.

1.5. Улс орондоо ар��чил��л, и��гэн����й нийгмийг төлөвшүү��эх, тогтвортой хөгжлийн ��олом��ийг нэмэгдүүлэхэд на������саг харилцаа, хамтын а����л��агаа��ы хүчин з��йлийг өргөн аш������лах, ��ндэсний түүх, соёл, оюуны ө�� санг ����д������ал��х, хам����аалах, су��лан аривжуулах, сурталчлахад оло������ нийтийн хүч бололцоонд тулгуурласан аливаа санаачилгы�� дэмжиж, холбогдох талуудтай хамтран ажиллана.

1.6. Бай����ууллага нь энэхүү Дүрмийн хүрээнд нэгдмэл үйл ажиллагаа явуулж, хамтран ажиллах эрмэлзэлтэй энх тайван, найрамдлын үйлсийн төлөө байгууллага, нийгэмлэг, хувь хүмүүсийн гадаадтай харилцах үйл ажиллагаа�� харилцан з����вшилцсөний үндсэн дээр зохицуулах, зуучлах, дэмжих, ашиг сонирхлыг нь төр засаг, төрийн бус үндэсний бол��н гадаадын, мөн ����лон улсын байгу����ллагад илэрхийлэх, төлөөлөх з����гээр хамтран ажиллана.

1.7. Байг��уллага, ��үү������й гишүүд ��ь зорилго, үйл ажиллаг��ан������ хувьд ижил төстэй г��даадын болон үнд����сн��й нийгэмлэг, хөдөлгөөн, хүмүүнлэгийн байгуу��лага, хүмү��стэй шууд холбоо тогтоож ха����ран ажиллана.

Хоёр. Монголын Энх тайван, Найрамдах Байгу��лл��гын гишүүн

2.1. МЭТНБ нь хамтын ажиллагааны зарчимд ту��гуу������лан, сайн дурын үндсэн дээр үйл ажиллагаагаараа эвлэлдэн нэгдсэн бай��ууллага, ний��эм��эг, хө��өлгөөн, хам�� олон, хувь хүмүүсээс бүрэлдэх бөгөөд “Монгол Улсын ��өри��н бус байгуулл��гу��дын тухай” хууль боло�� энэхүү дүрмийг удирдлага болгож ажиллана.

2.2. МЭТНБ-ын энэхүү дүрмийг зөвшөөрч, зохион ба��гу��ла��тын зарчмыг нь хүндэтгэн, нэгдмэл үйл ажиллагаа яву��лах үндэсний нийгэ��лэг, хөдөл��өө��, ����йг����ллага, хамт олон, хувь хүмүүс��йг сайн дур����нх нь ��нд��э�� дээр Байгу��ллагын гишүүнээр элсүүл��э .

2.3. Гишүүн байгуу��л��га нь гишүүн��лэл, зо����ион байгуулалтын бү��эцтэй, ү��л ажиллагааныхаа зорилго чиглэл, эрх, үүргийг т����дор��ой��сон Дүрэмтэй, өөрийн хө��өнгө санхүүтэй байна.

2.4. Гишүүн нь дүрмийнхээ хүрээнд бие даан ажи��лах бөгөөд МЭТН����-ын үйл ажиллагаанд т��гш эрхтэйгээр оролцоно.

2.5. Гишү��н нь өөр��йн төлөөлөгчийг нэр дэвшүүлэх замаар МЭТНБ-ын Удирдах ��айгууллага�� сонгох, сонгогдох э��х��э хэрэгжүүлнэ.

2.6. Гишүүн нь МЭТНБ-ын гишүүний т������вар төлнө. Татварын тухай журмыг Удирдах Зөвлөлийн хурлаа�� хэлэлцэж тогтооно.

2.7. М��ТНБ нь ����даад, ����тоодын хүндэт гишү����нтэй байж болно.

2.8. Гишүүн хүсэлтээрээ М����ТНБ-ын гишүү����ээс гарч б��лох бөгөөд гишүүн элсүүлэх бо������он чөлөөлөх асуудлыг МЭТНБ-ын Удирдах зөвлөлийн хурлаар х��лэлцэ�� шийдвэрлэж, ерөнхий чуул��ан���� мэдээлнэ.

Гу��а��. Монголын Энх тайван, Найрамдах Байгууллагын Эр��, үүрэг

3.1. МЭТ��Б нь ��охи�� журмын даг��у улсын бүртг����лд бүртгүүлснээр ху����ли��н этгээдийн эрх эдэлнэ.

3.2. МЭТНБ нь гадаад, дотоодын ��олбог��ох байгууллага, нийгэмлэг, хүмүүстэй хамтра�� ажиллах, төлөвлөгөө, төсөл хэрэгж��үлэх, г��р��э хэлэлцээр, протокол, санамж б��чиг байгуулах эрхтэй. Мөн төр засаг, олон улсын байгууллаг��н төсөл, гэрээт ��жлыг гүйцэтгэж ��олно.

3.3. МЭТНБ нь өө��ийн болон ги��үү��ий эрх ашгий�� хамгаалж, тэдгээрээс МЭТНБ-ын дүрмийн хүрээнд идэвхтэ�� үйл ��жиллагаа явуулахад зохион байгуулалт, ажил хэргийн болон шаар��лага����ай бусад хэл��эрээ�� дэмжлэг туслалцаа үзүүлнэ.

3.4. Гишүүн байг������лага, МЭТНБ-ын үйл ажиллагаанд и��э��хтэ�� оролцох үүднээс удирдах зөвлө��ийн ажлын алб��тай хамтран ажиллах гэрээ байгу����ж болно.

3.5. Эвлэлдэн н��г��сэн байгууллага, нийгэмлэг, хөдөлгөөн, хамт ол��н, х����вь хүмүүсийн хо������ронд мэдээлэл солилцох, ажлаа уялдуулан зохицуул����х бололцоог бүрд��үл��, тэдгээрийн үйл аж��ллагааны талаар санал, зөвл��мж гаргаж болно.

3.6. Үндэсний болон ��ло�� улсын холбо��, э��лэл, ба��г����уллагад сайн дурын үндсэн дээр эвлэлдэн нэгдэж болно.

3.7. Дотоод боло�� гадаадад өө��ий���� төлөөлөгчийн газар, салбар байгуулж болно

3.8. МЭТНБ нь өөрийн эд хөрөнгийг ��мчлөх, эзэмших, ашиглах, з��хира�� зарцуулах эрхтэй.

3.9. ��ЭТНБ нь үйл ажиллагаагаа яву��л��х санхүүгийн эх үүсвэрийг би�� болгох чи��лэ��ээр идэвх чармайлт гаргаж ажил��ан����.

3.10. МЭТНБ нь өөрийн т��г, ��элгэдэл, ��э��эмжит шагнал, албан бичгийн хэвлэмэл хуудас, ��ам��а тэмдэгтэй байна.

3.11. МЭТНБ нь өөрийн х��вл��л, о��он нийттэй ��ар��лца�� албатай байж болно.

Дөрө��. Монголын Энх та��ван, Най����а��дах Байгууллагын Удир��ах Дээд байгуул��ага

4.1. МЭТНБ-ын дээд байгууллага нь МЭТНБ-ын гишүүдийн ����рөнхий чуулган ��айна. Ерөнхий чуулган х��ёр жилд нэг удаа үйл ажиллагааны тайлангийн хурал ��ийх бөгөөд дөрв����н жилд н��г удаа тайл����н сонгуулийн х������лдаан хийнэ.

4.2. Ерөнхий чуулган нь МЭ������-ын гишүүн нийгэмлэг, байгууллага, хөдөлгөөн, хамт олон, хувь хүмүүсийн ��өл��өллө��с бүрэлдэнэ.

4.3. МЭТНБ-ын гишүүн ��айгуулла��а нь эрх барих байгууллагы�� шийдвэр гарг��ж, өө��ийн төлөөлөл болгон тус ��үр нэг төлөөлөгчийг Ерөнхий Чуулганд оролцуулах ба эдгээр ��өл��өлөгчид нь ��у��лганы гишүүд бай��а. Ерөнхий чуулганы ��ишүү�� хүндэтгэх шалтгаа��аар чуулганд би��э�� оролцох боло��жгүй тохиолдолд тухайн гишүүнийг н���� дэвшүүлсэн нийг��млэ��, ����дөлгө��н, ��айгууллага, ������мт олон дах��н шийдвэр г��р��а��, өөрий�� төлөөллийг ор����цуулна.

4.4. Ерөнхи�� чуулган
МЭТНБ-ын үйл ажиллагааны тайлан, хяналтын З����лөлий�� тайланг хэ��э��цэ��, үндс��н зорилтыг тодорхойлно.

МЭТНБ-ын Дүрэм, Дүрэмд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийг хэлэлцэж бат��лна.

МЭТНБ-ын Ерөнхийлөгчийг сонг��ж батална. Ерөнхийлөгчийг Байг����у��лагын Удирдах зөвлөлөөс санал болгосноор Чуулганы гиш��үдийн бүрэлдэхүүнээс нэр дэвшүүлэх үндсэн дээр д��рвөн жилийн хугац��атай сонгож, шинээр сон��огдох Удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд ��руулж батална.

МЭТНБ-ын ��мнөх Удирдах з����лөлийн саналыг үндэслэж шинээр сонг��гдо�� Удирдах зөвлөлийн гишүүдийг ��уулг��ны гишүүдийн бүрэл����эх��үнээс нэр дэвшүүлэн 11-13 хүний бүрэ��дэхү��нтэйгээ�� сонгож ба��ална.

Удирдах зөв��өлий�� бүрэлдэхүүнийг ��оёр жил тутам 50 хү��тэ��х хувиар ����инэч����ж болно. Ингэхдээ МЭ��Н��-ын ажилд оролцож байгаа идэвх ча��майлт, хүчи�� зүтгэлийг ��аргалзан төлөөллийн зарчмы�� хангахад ан��а������ах ба харин хувь гишүүний нэрийг д��вшүүлэх бол ардын дипломатын ажлын мэдлэг, туршлага, чадварыг го�� шалгуур б����л��он үзнэ.

Чуулга����ы гишүүн бие даан Ерөнхийлөгч болон Уди��д��х зөвлөлд нэрээ дэвшүүлж, татгалзаж болно.

Ерөнхийлөгч болон Удирдах зөвлөл��йн гишүүнийг нууц санал хураа��т явуулж сонгон��.

Ерөнхийлөгч бо��он Удирдах зөвлөлийн гишүүнийг хугаца��н��������ас нь өмн�� чөлөөлөх асу������лыг хэлэлцэж шийдвэрл��нэ.

МЭТНБ-ыг өөрчлөн байгуулах, т��тан буулгах тухай Удирдах зө��лөлийн шийдвэрийг хэл��лцэж эцэслэн шийдвэрлэнэ.

МЭТНБ-ын хяналтын зөвлөлийг байгуулна.

4.5. Ерөнхий чуу����ганы гишүүдийн гурав��ы хоёрын болон Удирдах з��влөлийн гишүүдийн ����рөвн��й гурвын шаардлагаар ээлжит бус Ерөнхий чуул��ан��г зарлан х��ра����ду����лж болно.

4.6. Ерөнхий чуулганы хооронд МЭТНБ-ын үйл ажиллагааг удирдах байгууллага нь Удирдах з��влөл, гүйц����тгэ�� байгууллага нь ажлын алба байна. Удирдах ��ө��лөлийн дарга ����рөнхий чуулганд, ажлын албаны дарга ������а���� Удир��ах зөвлөлд тайлагнана.

4.7. Удирдах зөвлөл, Хяналтын зөвлөлийн гишүүн хүндэтгэх шалтгаана��р сонгуульт ү��ргээ Ерөнхий чуулганы хуралдааны х��ор��н�� биелүүлэх б��ло������жгүй болсон то��иолдолд Удирдах зөвлөл, Хяналтын зөвлөл өөрөө нөхөн сонгож болно.

4.8. Удирдах зөв��өл
Бүр��л��эхүүнээсэ�� тэргүүн дэд ерөнхийлөгч ба дэд ер����н��ийлөгчий�� сонгож х��риуцах ажлын хү��ээ, чиглэлийг тогтооно.

М��ТНБ-ын Ерөнхий������ө��чийн санал ��ол��о��ноор Ерөнхий н������рийн бичгийн дар��ыг томилох, чөлөөлөх ас��удлыг шийдвэрлэнэ.

МЭТНБ-ын ү��л ажиллагааны тух��й МЭТНБ-ын Ерөнхийлөгчийн мэдэгдэл, Ер��нхий нарийн бичгийн даргын мэдээлэл, цаг үеийн асуудлыг хэлэлцэж, зохих ший��в���� гаргана.

��Э��НБ-ын ��үрэмд нэмэлт өөрчлөл������ оруулах тухай саналыг хэлэлцэн Ерөнхий чуулганд оруулна.

МЭТН��-ыг өөр��лөн байгуулах, татан ������у��гах тухай с��налыг хэлэлцэж, Ерөнхий чуулганд тавьж шийд��эрл��ү��н��.

МЭТНБ-��н жилийн ��йл ажиллагааны тайлан, төлөвлөг��ө, өмч хөрөнгө, мөнгөн са����хүү��ийн болон тодорхой хөтөлбөртэй хол��огдолтой асуудлууд, Хяналтын зөвлөлий�� мэдээлэл, төсвийн төслийг хэлэлцэж шийдвэр гаргана.

Ер��нхий чуулган, Удирдах зөвл������ий�� шийдвэрийг хэрэгжүүлэ�� талаар Байгууллагын гүйцэтгэх бай��ууллагаас хийж ����йгаа ажлын ��������й��этгэлд хяналт ��авьж дүгнэлт, зөвлөмж, чиглэл өгнө.

МЭТНБ-ын гишүүн байг��у��лагаас тавьсан ас��у����лыг хэлэлцэж ш��йдвэрлэнэ.

Өмч х��рөнги��г захиран зарцуулах талаар Байгууллагын Ерөнхий нарий�� бичгийн даргын эрх хэмжээг тогтоож мөр����үүлнэ.

МЭТНБ-ын ажлын албаны бүтэц, зохион ба��гуулалт, цалинги��н санг тог��оож батална.

Удирдах Зөвлөл ули��а���� нэгээс доошгүй удаа хурал����аж, гаргасан шийдвэрээ гиш��ү��дээ мэдээлнэ.

4.9. Удирдах зөвлөл��йн хурлыг ��ишүү��ийн тавиас дээш хувийн ирцтэй бол хүчинтэйд тооцох ба шийдвэрийг оролцсон гишүүдийн е��дий�� олонхийн сан����������аар гаргана.

4.10. Удирдах зөвлөл нь хуралдаанаасаа тэмдэглэл, т��гтоол гаргана.

4.11. Удирдах зөвлөлийн дарга нь МЭТНБ-ын Ерөнх����йлөгч байна.

4.12. ��ЭТНБ ын Ерө��хийлөгч
МЭТН��-ын Удир��а�� зөвлөлийг ��э����гүүлж, У������рдах зөвлөлийн хуралдааныг товлон зарлаж хийлгэнэ.

����ТНБ-ын ��дирдах зөвлөлөөс ��нэхүү Дүрмээр олгосон бүрэн э��хээ хэрэгжүүлж ажиллана.

Удирдах зөвлө��ийн шийдвэрийг ү��дэс��эн МЭТНБ-ын Ерөнхий чуул��аны хуралдааны х��гацааг товлон зарла�� хийлгэнэ.

МЭТНБ-ын Ерөнхий чуулган, Удирдах зөвлөл��өс гарсан чиглэлийн хүрээнд ��охи�� шийдвэр (Захирамж, Зөвлөмж, Мэдэгдэл зэрэг) га����га��а.

МЭТНБ-ыг гадаад, дотоодод т������өөлөх, хам����ын ажиллагааны гэрээ хэлэлцээр, протокол, төлөвлөгөө, санамж бичиг байгуулах эрх эдэлнэ.

МЭТНБ-ын Е��өн��ий нарийн бичгий�� даргаар томилуулах хүнийг Удирдах зөвлөлийн хуралд дэвшүүлэн хэлэлцүүлж шийдвэрлүүлнэ.

МЭТНБ-ын Удирдах зөвлөлийн шийдвэр��й�� үндэслэн Байг��улла��ын Ерөнхий нарий�� бичгийн ������ргатай гэрээ байгуулж ажиллуулна.

Ба��гуу��ла��ын ажлын албаны ажил, хөрөнгө, мөнгөн ��анхүүги��н үйл ажиллагаанд ерөнхий хя����алт тавьж с��н������л зөвлөмж га��гана.

Байгууллагын ажл���� алба ��и��үүн байгууллага хо��рондын хамтын ажиллагааны гэрээг батлана.

4.13. МЭТНБ-ын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга
Ба����гууллаг��н ажлын ал��аны дарга бөг��өд Ерөнхий ч��улган, Удирдах зөвлөлийн шийдвэри����г хэрэгжүүлэх та��аарх өдөр тутмын ажлыг ����хлэн явуулахын хам�� гишүүн бай����уу����ла��уу��ы�� нэгдмэл ��й�� ажиллгааг зохицу��лна.

МЭТНБ-ын тодорхой чиглэ��ийн асуудал хариуцсан мэргэжлийн ажил��нуудаас бүрдсэн Ажлын албыг ��дирдаж, МЭТНБ-ын Ерөнхийлө��чид танилцуулах ү��дс��н дээр аж��л������уды�� томилж чөлөөлнө.

МЭТНБ-ын мөнгөн х��рөн��ийг Удирдах зөвлөлөө�� баталсан хэмж��энд захиран зарцуул��х, орлого зарлагын бар��мт, ����рээ, түрээс, ��өсөвт болон тө��бөрт үйлчилгээний акт гаргах ��рх эдэлнэ.

А��лын албаны хуралдааныг даргалах ба холбогдох ��������аал шийдвэр ��аргана.

МЭТНБ-ы�� Ерөнхийлөгчийн з��вшө����рснөөр гадаад дотоодын байгууллага, хүмүүстэй ажлы�� тохиролцоо хийх, гэ��ээ хэлэлцээр, протокол, төлөвлөгөө, санамж бичи�� байгуулах эрх эдэлнэ.

����ТНБ-ын өдөр тутмын үйл ажиллагаа, аж а��уй, санхү��, үй��ч��лгээ,техникийн а��илтны ажлыг зохион байгуулах ба тэдгээрийг томило��, чөл��өл��х асуудлыг хариуцна.

МЭТНБ-ын ажлын тайлан, төлөвлөгө�� болон төсөв, орон тоо, цалингийн сан, өмч хөрөнгө, мөнгөн санхүүг��йн болон а��ил үйлчилгээний х����төлбөртэ�� холбогдолтой а��уу��лыг төлөвлөн боловср��улж МЭТНБ-ын Ерөнхийлөгчид танилцу����ла��, улм��ар Удирдах зөвлөлд хэлэлцүүлэн ший��вэрлүүлж байна.

Тав. Монголын Энх тайван, Найрамдлын Ба��гуулл��гы�� Хяналтын Зөвлөл

5.1. МЭТНБ-ын аж ахуй, санхүүгийн үйл ажиллагааг х��уль зүй, дүрэм ж��рмын дагуу х��тлөн явуулж байгаа эсэхийг шалган, дүгнэлт гаргаж байх үүрэг бүхий Хяналтын ��ө��лөлийг Ерөнхий чуулган��ас сонгон батална.

5.2. Хя��а������ын зөвлөлийг Чу��лга��аас нэр дэвшү����лж, д��рвөн жилийн ��уг��ц��атай, 3-5 ��үний бүрэлдэхүүнтэй ��айгуул��а.

5.3. Хяналтын зөвлөл ��үрэлдэхү��нээсээ даргаа сонго��о.

5.4. Өөрийн бүрэлдэхүүнээр шал��алт хийх, хөндлөнгийн ��������иты�� хяналт шалгалт��д татан о��олц��ула�� эрхтэй.

5.5. Хяналтын зөвлөл нь Ерөнхий чуулганы хура��дааны хооронд ажлаа Удирдах зөвлөлд мэдээлж, улмаар Ерөнхи�� Чуулганд тайлагнана.

Зургаа. Монголын Э����х тайван, Найрамдлын ��айгу��лла����н салбар зөвлөл, ����өлөөл��гчий���� газар

6.1. МЭТНБ ��ь өөрийн э�� оронд салбар зөвлөл, гадаад оронд төлөөлөгчийн газры���� байгуулан ажил��уулж болно.

6.2. Салбар зөвлөл нь т��хай�� орон нут��гт байгуулагдсан гишүүн нийгэмлэг, байгууллага, хөдөлгөөн, хамт олон болон гишүү��ээр элссэн хувь хүмүүсийн ��өлө��ллөөс бүрэлдэх бөгөө�� өөрийн удирдлагыг МЭТНБ-ын Дүрмийн жи��гээр байгуулна.

6.3. МЭТНБ-ын төлөөлөгчийн газар нь Гадаад орон дахь Монгол Улстай харилцах тө��ийн болон т��рий�� бус ����йгууллаг��тай хамтран ажи����аж болно.

6.4. Салбар зөвлөл, Т����лөөл��гчийн газар өөри��гөө санхүүжүүлэх з��рчмаар үйл ��жиллагаа явуулна.

��о��оо. М��нголын Энх тайван, Найрамдлын Байгууллагын Ө��ч хөрөнгө, мөнгөн санх��ү

7.1. МЭТНБ нь дүрэмд ��аас��н зорилгоо хэрэгжүүлэ����эд шаардагдах бие даасан өмч хөрөнгө, санхүүгийн эх үүсвэртэй б��йна.

7.2. МЭТ��Б-ын өмч нь ‘’Эн�� Тайван ��а��рамдл��н Ордон’’, “Peace tower��� цогцолборын 7 ����гаар давхарт б����йрла�� Байгууллагын ����в байр, үндсэн х��рө��гөн�� бүртгэлтэй эд хогшил, машин т����ни��, тоног төхөөрөмж зэрг��эс бүрдэнэ. МЭТНБ-��н Төв ����а��р нь байг����лла��ын Дүрмийн зорил��од нийцсэн ү����л ажиллагааг ��өвлөрүүл��н явуулах аж ахуй, үйлчилгээний нэ���� мөн.

7.3. МЭТНБ нь өөрийгөө са��хүүжүүлэ�� үндсэн дээр ажиллах бө��өө�� хөрөнгө, санхүүжилт дараах эх ��������вэрэ����с бүрдэнэ. Үүнд:
1. Гишүүний татв��р, сайн дурын гишү����ий дэм, сан��үүгийн мөнгөн хандив;
Э����х тайван, найрамдлын ��й��сийг ��эмжигч д������оод, гад��ад��н байгууллага, хувь хүм��үс��йн хандив;
Дүрми��н зорилгоо х��рэгжүүлэ��тэй холбогдсон а�� ахуй, со��лын үйлчил��ээ, ��уучлал, су��алгаа, ��урт��лчи����гаан��ас олсон орлого;
МЭТНБ-ын Төв байрны аж аху��, үйлчилгэ��ни�� болон ����нхү��гийн үйл ��ж����ллагаанаас олсон орл��го;
Төр ��аса��, гадаадын болон ол��н улсын байгуулла��атай гэрээлж хэрэгжүүлсэ�� хөтөлбөр, төслөөс олсон ��рлого;
Бусад.

7.4. МЭТНБ нь Төв байрын үйл ажиллагаан��ас г��дна өөрийн олсон нэмэгдэл ��рлого, гад����������д, дотоод иргэн б��йгуу����лагын хандив, ту��ламжаар то����орхой ар��а хэмжээ, үйл ажиллагааг с��нхү��ж��үлэ�� ��орилго бүхий сан, аж ахуй үйлчилгээний нэгж байгуулж болох бөгөөд мөнгө, хө��ө��гө, хуримтлалыг зарцуулах, хуваар��лах жур����г Удирда�� ��өв��өл батална.

7.5. МЭТНБ н�� өөрийн хөрөнгө, санхүүг��йн эх үүсвэрээр МЭТНБ-ын ��и��үүд идэвхтн������үдий�� ��агнах, урамшуулах, тодорх��й төсө��, арга хэмжээг дэм��их, ивээн тэтгэх, шаа��дл��гата�� тохи��лдолд тусла����ж үзүү��эх ажлыг хууль ��үрм��йн хүрээнд хэрэгжүүлнэ.

Найм. Мо��голын Энх тайв����, Найрам��лын Байгууллагыг тат��н буулгах

8.1. МЭТНБ-��г дараах нөхц��лд татан буулг��н��. Үүнд:
��ЭТНБ-ын Дүрэмд заасан үйл ажиллагаа������ үр��элжлүүл��х ша��рдлагагү�� болсон тухай МЭТНБ-ын Ер����нхий ч��улг��н�� ш��йдвэр гарса��
МЭТН��-ыг албад��н татан буулгах т������ха�� Монгол Улсын шүүхий���� шийдвэр гарсан;

8.2. МЭТНБ-ыг тата�� буулгасан тохио��долд байг��уллагын ө��ч, ������өнгө�� х��рөнгийг ��алга����ж��агч байгууллага�� шилжү��лэх буюу х������ули��д нийцсэн өөр арга за����аар ши��д��эрлэнэ.