president+++space

МОНГОЛЫН ЭНХ ТАЙВАН, НАЙРАМДЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН

ЕРӨНХИЙЛӨГЧ��������������������������������������Й���������������������� МЭНДЧИЛГЭЭ

М������ай цахим хуудсанд зочилж буй таны э��э өдрийн амг��ланг айлтгаж, ажил үйлс амьдрал ахуйд тань амжилт бүтээл сайн ��айхан бүхнийг хүсэн е��өөж мэндчилье.

1958 онд бай��уул��г��сан гадаадтай Найрамдал ба Соёлоор харилцах Монгол Улсын хорооны хууль ёсны залгамжлагч эдүгээ 55 жилийн түүхтэй Монголын Энх тайван, ��айрамдлы�� Байгууллага нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Төри������н бус б��йгуул������а��ын тухай ����������ууль, Мо��го�������� Улсын ��н��эсний аюулгүй бай����������������а�� хийгээд ��а��аад бодлогын үзэ�� баримтлал, холбогдох ��уса���� хууль то����тоо��ж, г����даа�� харилцааны н����тээ�� хүлээн ��өвшө��рө��дс��н зарчмууд, олон улсын гэрээ хэлэлцээр, ��өрийн дүрмийн хүр��эн�� Монгол Улсын тусгаар ��огтн��л, аюул��үй байдал, үндэсний эрх ашиг, улс түмни�� эе эв, на����саг харилцаа, найрамдал хамтын ажиллагааны зорилгод нийцсэн ү��л ажиллагаа явуулдаг улс орны хөгжилд олон улсын таатай гадаад орчинг бүрдүүлэхэд дэмжлэг нөлөө үзүүлэх, Энх тайванч, олон тулгуурт нээлттэй гадаад бодлогыг сурталчлан хэрэгжүүлэхэд иргэний ардчилсан нийгмийн давуу тал, нөөц бололцоо, олон ��үмний идэвх оролцоонд тулгуурлан т��р, ард түмэн, улс түмний найрамдлын ����ийг������������лэгүүд��йн дэмжлэгтэйгээр Дэ��хийн улс түмн������й энх тай��а��, ����йрам��ал, хамт�������������������������� ажиллагааг дэмжи���� үндсэн зорилго бүхий гиш����ү������������члэ��т��й, т��рий���������� бус, нийгэмд үй��ч����лдэ�� ардын ��и��л��������ма��ы���� төв байгу��л������а����н хувьд эн���� тайван, аюулгүй б��������йдал, на��рсаг харилцаа, найрамдал, хамтын ажиллагаа�� хөгжүүлэх чигл��лээр дэлхийн д��в��илтэ�� хүн төрөлхтөн, улс орон, байгууллага, иргэдтэй бүх талаар нягт хамтран ����жил����х эрхэм зо��илт тавин ажилл��ж байна.

 

ЕРӨНХИЙЛӨГЧ pressignatureДЭЛЭГИЙН ������А����ДЖАВ