presbio

Монголын Энх тайван, Найрамдлын Байгууллагын

Ерөнхийлөгч Дэлэгийн Загджав

 
1964 онд Ховд аймгийн Ховд х��тод төрсөн

1981 онд Ховд аймгийн Ховд хотын 10 жи��ийн 1 дүгээр дунд сургууль
1985 онд Нийгмийг Аюулаас Хамгаалах Яамны Цэргийн Дээд Сургууль, Хуульч
1999 онд Төрийн захиргааны удирдлагын хөгжлийн институт Бизнеси��н удирдлагын менежер
2000 онд Төрийн удирдлагы�� академи- Удирдахуйн ухааны магистр зэрэгтэй
2002 онд Сингапур улсад англи хэлний ��������������������������ү����ц��т����������������������������эх курс
2003 он�� ОХУ-ын Новосибирск хот��н Эдийн засгийн удирдлагын академи Эдийн засгий�� удирдлагын менежерээр тус тус төгссөн.

Улс төрийн ухааны доктор,
ОХУ-��н Батлан хамгаалах, аюулгүй байдал, эрхзүйн академийн профессор,
Монгол Улсын Воле��болын Спортын мастер цолтой

1985-1987 Дорноговь аймгийн ЦСХ-т Байц��агч
1987-1989 онд Ховд а��мгийн АДХГЗ-ны дэргэдэх хууль зүйн арбитрын хэлтэст Ахлах мэргэжилтэн, Хэлтсийн дарга
1990-1993 онд Ховд аймгийн Шүүхийн гишүүн
1993-2000 онд *Алтай интернэйшнл* ХХК-ий Ерөнхий захирал
1998-2006 Монголын Ардчилсан Социалист Оюутны Холбоон�� Ерөнхийлөгч
2000-2008 онд ��ийслэ��ийн Хан-Уул дүүргийн ��������ас������г дарга, Байгаль ��������чн�� Яамны Тө����ий�� нарийн бич��������и��������н дарга
2008-2012 онд М����������������������������������г�������� Улсын Их Хурлын ги����үү������, ����������утгийн удирдлагын дэд хорооны дар��а
А����и номхон далайн бүс нутгийн орнуудын п������������р��а��ентын бүлгийн дарга
Мон����ол-Бельгийн пар��аментын бүлгийн д��рга
2013 оны 3 сарын 14-нд хуралдсан ��онголын Энх тайван, Най����амдлын Байгууллагын Ерөнхий чуулганаар Монголын Энх, тайван Найрамдлын Байгууллагын Ерөнхийлөгчөөр сонгогдон ажиллаж байна.

Хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тугийн одон
Алтангадас одон
Арды�� хувьсгалын 80, 90 жил
Их Монгол Улс байгууллагдсаны 800 жил
Ардчилсан Хувьсгалын 20 жил бусад ойн медаль ������м салбаруудын тэ��гү����������ний ажилтан цол тэмдэгүүдээр ��а����нагд��а��.

МОН��ОЛЫН ЭНХ ТАЙВАН, НА��РА��ДЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН

Х��РЭ�� ЭРХЛЭХ Г������АР

МЭТНБ-ын тэргүүн д��д ерөнхийлөгч Жүгдэрдэмидийн Гүррагчаа

Монгол ��лс, Зөвлөлт Холбоот Улсын баатар, Монгол Улсын сансрын анхны нисэгч, нисэх хүчний хошууч генерал. ОХУ-ын сансрын техникийн гавъяат туршигч, техникийн шинжлэх ухааны д��ктор.

Төрсөн он, сар, өдөр – 1947 оны 12 сарын 5.

Төрсөн газар – Булган ������ймги����������н Гурванбулаг сум.

Б����овср���� – дээд. Булган айм��ийн төвийн 10 жилийн сургууль, Фрун����е хотын н��сэх хүчний нэг����с��н сургууль, профессор Н. Е. Жуковски��н нэрэмжит Мос����ва хотын ����гаарын цэргийн ����нж����не������ийн академи, Ю. А. Гагарины нэрэмжит сансрын нис����гч��ийг бэлтгэх т����в сургуулийг ����ус тус төгс��өн.

��эрг��ж������ ��� Агаарын ����өлгийн инженер, сансрын ни��э��ч.

��рхэл��эн ажил ��� А��д��н цэргийн хэрэг эрхлэх я����ны харъяа ан��ид хугацаат цэргийн албан хаагч, бага дарга, нисэх ангид нисдэг тэрэгний ахлах механикч, сөнө��гч онгоцны автоматикийн инженер, МАХН-ын Төв Хороо��ы Захиргааны хэлтсийн орлогч эрхлэгч, ��НМАУ-ын Ул��ы�� батлах хамгаалахад туслах Ни������эмлэгийн Төв Зөвлөлийн дарга, БНМАУ-ын Ардын Их Хурлын о��логч дарга, Зэвсэгт хүчни�� Улсыг агаарын довтолгооноос хамгаала�� цэргийн командла��чийн орлогч, штабын дарг��, Мо��го�� Улсын Засги��н Газрын гиш��үн, Батлан хамгаалахын сайд, Ул��ын байнгын ��нц����ой комиссын д��рга, У����ын Их Хурл��н гишүүнээр ажиллаж байв.

Тэрээр 1990 оноос өнөөдрий�� хүртэл М������-ийн Төв Зөвлөлийн дарг��, Н������йрамдлын нийгэмлэгүүдийн ������онг������лын Эвлэлийн тэргү��н, 2011 оноос “Монгол-Орос” н����йра����дл��н Нийгэмлэгийн тэргүүнээр ажиллаж байна.
2013 оны 3 сарын 14-нд х��ралдсан Монголын Энх тайван, Найрамдлын Ба��гуу��лагын Ерөнхий чуу��ганаар МЭТНБ-����н тэргүүн дэд ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон.

МЭТНБ-ын дэд ����рөнхи��лөгч Лувсангийн Эрдэнэчулуун

М��нгол Улсын Онц бөгөөд Бү����н эрхт Элчин сайд цолтой. “Алтан ��адас��� одон, ���Хөдөлмөрийн хүндэт медаль”-иар ��агнагдсан.

Тө��сө�� он – 1948 он.

Төрсөн газар ��� Улаанбаатар хот.

Боловс��ол – Дээд. 1972 онд Москва хо����ын Олон у����сын харилцааны ��ээд сургууль, 1988 онд ЗХУ-��н ГЯЯ-н�� дэргэдэх дипломаты���� академийг ту�� тус т����гссөн.

Эр��эл��э�� ажил – 1972-1980 он�� Гадаад явд����ын Яамны о��он улсын байгуул��агы�� хэлтсийн атт��ш��, ������������урав, хоёрдуга���� нарийн би��гийн дарга,

1980-1984 онд ��эгдсэн Үндэстний Байгуулл��гад суугаа Ба����нгын төлөөлөгчийн г��зарт хоёр, нэгдүгээр н��ри�������� бичгийн д��рга,

1985-1990 онд ГЯЯ-ны хэвлэл, мэдээллийн хэ��тсийн дарга,

1990-1996 онд Нэ����дс��н Үндэстний Ба��гууллагад суугаа Байнгын төлөөлөгчийн газа��т байнгын төл��өлөгчийн орлогч, байнгын төлөөлөгч,

1997-1998 онд Монгол У����ын Ерөнхийлөгчийн гад��ад бодлогын зөв����х, 2000 оны хоёрд����аар сараас М����гол Ардын Хувьсг��лт Намын д��ргын гадаад ��о��логын зөвлөх, мөн ��ны долдугаар сараас Монгол Улсын Ерөнхий са��дын гадаад бодлог����н зөвлөхөөр а������илл������ байсан.

2000-2005 онд ��онго�� Улсын Гадаад хэргийн сайд����ар ажилласан.

Тэрээр өн��ө��өр Монгол-����У-ын н����йгэмлэг, ���Нэг ��онхны үйлчилгээ�����, Хү�� худалдаалахтай т��мцэх төслийн үндэ��ний удирдагч, Хүний аюулгүй байдлын ����удал��аа����ы Төв – ТББ-ын тэр��үүнээр ажиллаж байн��.

2013 оны 3 сарын 14-нд хуралдсан Монг��лын Энх тай��ан, Найрамдлын Байгууллагын Ерөнхий чуулганаар МЭТНБ-ын дэд ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон.

Дэлэгийн За��джа��

Монголын Энх тайван, Найрамдлын Байгууллагын Ер��нх����йлөгч

Жүгдэрдэмидийн Гүррагчаа

МЭТНБ-ын тэргү��н дэд ер��нхи��лөгч

Лувсангийн Эрдэнэч��луу����

М��ТНБ-ын дэд ерөнхийлөгч

Мэн������рэли��н Чимэдцэеэ

Монгол-Хя��адын найрамдлын ��ий����эмл��г��йн тэргүүн

Чойжилж��в Дамбажав

Монгол-Энэ����хэгийн найрамдлын ����йгэмл��г, Монг��л-Кубын на����амд��ын нийгэмлэгийн ����������эргү��н

Цэдэндорж Энхба��р

Монгол-Тайландын “Гаруда” нийгэмлэгийн тэргүүн

Далантай Мичка

Монгол-Кувейтын “Мон-Эль” найрамдлын нийгэмлэгийн ��эр��үүн

Дамбадаржаа Наран����ү

Нидерл��ндын нийгэмлэг

����������анж��мц Удвал

Монгол-Германы найрамдлын нийгэмл��г

Батсүх Пүр��вдо��

Монг����л-Полшийн найрамдлын нийгэмлэгийн ����эргү��н

Шарав Гоох��ү

������г��л-Брунейн ний��мэлэг����н тэргүүн